Zasadnutie Rady školy pri ESŠ v LM

Zasadnutie Rady školy pri ESŠ v LM sa uskutoční vo štvrtok 31. 08. 2017 o 16:00 v multimediálnej učebni č. 2.30 EZŠ biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš.

Hlavný bod programu:

Prerokovanie školského vzdelávacieho programu a všetkých organizačných plánov a kontroly:

  • školský poriadok,
  • kontinuálny plán vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2017/2018 a
  • informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v ESŠ v L. Mikuláši.

Podľa § 24 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.