O škole

Evanjelická spojená škola (ESŠ) sídli na ulici Komenského 10 v Liptovskom Mikuláši a má 2 organizačné zložky:

  1. Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku – prejsť na web, mapa
  2. Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského – mapa

Riaditeľka školy: PaedDr. Jana Chaloupková (riaditel@esslm.sk)
Sekretariát je v budove ZŠ: sekretariat@esslm.sk, 0948 525 086

Evanjelické gymnázium
Juraja Tranovského

Zástupkyňa Mgr. Janka Záborská (zaborska@esslm.sk, +421445472904)
Zástupkyňa Mgr. Patricia Ambróz (ambrozesslm@gmail.com, +421948 525 068)
Duchovný správca Mgr. Darina Brehúvová (darinaesslm@gmail.com)
Výchovný poradca Mgr. Peter Podstavek (podstavek@esslm.sk)
Ostatní pedagogickí zamestnanci majú mail v tvare priezviskoesslm@gmail.com.

Pri ESŠ je zriadená Rada školy, ktorá je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom. Vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, rodičov, pedagógov, študentov a ostatných zamestnancov školy v oblasti evanjelickej a. v. výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky. Kontakt: Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, rs.esslm@gmail.com

Pri ESŠ taktiež pôsobí Rodičovské zduženie pri ESŠ v Liptovskom Mikuláši. Ostatné informácie sa dozviete z dokumentov: