All posts by Nicolas-Junior Dora

Vážení rodičia, študenti,
na základe verejnej vyhlášky ÚVZ SR č.OLP/2405/84443 o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia nášho zriaďovateľa VD ECAV v Prešove Vám oznamujem, že plánovaný lyžiarsky výcvik v termíne 16.3.-20.3.2020 ako štatutár Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského ruším. Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby toto opatrenie nemá odkladný účinok.
Ďakujem.

Konečná výstavy Lucie Tallovej – Ostrovy

Veľkú výstavnú sieň v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa ovládli trojrozmerné koláže a rôzne zaujímavé inštalácie výtvarníčky Lucie Tallovej. V utorok 28. januára 2020 sme počas vyučovania Umenia a kultúry navštívili túto zaujímavú výstavu. Výstava prezentovala diela rozmiestnené v priestore v ktorom Lucia Tallová tvorila zo starých fotografií a starožitného nábytku. Tieto doplnila rôznymi farebnými škvrnami a veľkorozmernými maľbami tak, že sa celkom nezvyčajne zmenil význam pôvodného diela.

Vychutnali sme si priestor oscilujúci medzi pokojom a nepokojom, pohodou a napätím. V sprievode pána riaditeľa Richarda Gregora sme sa pokúsili interpretáciu celku ale aj častí výstavy.

Návšteva tejto výstavy bola pre nás zaujímavým zážitkom, ktorý rozšíril naše chápanie umenia. Malý pohľad do jej priestorov môžete vidieť aspoň na priložených fotografiách, pretože výstava žiaľ už skočila.

Mgr. Alžbeta Patayová

Darujte svoje 2%

Vážení rodičia, milí prispievatelia,

v prvom rade Vám chceme popriať do nového roka 2020 všetko dobré, veľa zdravia a požehnania.

V tomto roku bude nezisková organizácia Sirius využívať možnosť získania 2% z dane pre rok 2020 (daň z roku 2019) cez vzájomnú spoluprácu s Komunitnou nadáciou Liptov v Liptovskom Mikuláši.

Rodičia, priatelia a priaznivci Sírius, n.o., ktorí budú chcieť svoje 2% venovať žiakom a študentom Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, musia vypísať Vyhlásenie s údajmi Komunitnej nadácie Liptov (vyhlásenie nájdete na webovej stránke školy) a kópiu tohto originálu odovzdať na sekretariáte školy (originál spolu s potvrdením musíte odovzdať na príslušnom daňovom úrade).

Kópia je potrebná pre identifikovanie platby a napočítanie sumy, ktorá bude z Komunitnej nadácie Liptov pripísaná na účet školy a využitá výhradne pre potreby študentov. V prípade FO (zamestnanca) je potrebná kópia vyhlásenia, v prípade PO je potrebná kópia časti daňového priznania (tej strany, kde je uvedená suma a názov prijímateľa 2%).

Komunitná nadácia Liptov pôsobí v regióne už 17 rokov a Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši s ňou úzko spolupracuje, viac info na www.knl.sk .

Ďakujeme!

Dna 29.11. 2019 sa študentky našej školy pod vedením Mgr. Holúbekovej zúčastnili Krajského kola v aerobiku v Ružomberku. Spomedzi množstva zúčastnených naša Kristína 

Trnková z lll.B5 obsadila PRVÉ miesto!!!
Do postupujúcej desiatky sa dostala aj Paula Šupalová z II.B5. Taktiež ďalšie dievčatá dosiahli porovnateľnú úroveň. 
10.2.2020 držme palce postupujúcim na Majstrovstvách Slovenska v aerobiku v Trenčíne. 
Kristína, Paula, veľa zdaru!
 
 
 
 

Simulované študentské voľby

Vážení rodičia a milí študenti,
dňa 4.2. 2020 sa na našej škole uskutočnia Simulované študentské voľby.
Platformu Študentských volieb na celom Slovensku organizuje tím aktívnych študentov z celého Slovenska pod záštitou Rady mládeže Bratislavského kraja RMBRK, v spolupráci so školami, samosprávnymi krajmi a ďalšími organizáciami neformálneho vzdelávania na základe metodiky Inštitútu pre verejné otázky.
Vo voľbách môžu dobrovoľne hlasovať všetci študenti Evanjelického gymnázia J. Tranovského (v označených triedach budovy školy), ktorí v deň volieb dovŕšia 15 rokov. Pri hlasovaní je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom.
Tešíme sa na Vašu účasť a podnetnú predvolebnú náladu v duchu porozumenia a tolerovania odlišných názorov.
Koordinátori Simulovaných študentských volieb Mgr. Alžbeta Patayová a Mgr. Peter Podstavek.

Speaker´s Corner

Dňa 14. 1. 2020 sa v priestoroch našej školy uskutočnila súťaž s názvom Speaker´s Corner
zameraná na rečový prejav v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: junior (14-
15 roční) a intermediate (16-17 roční).

Prednesené prejavy boli hodnotené trojčlennou komisiou v zložení Adrian Sipko, Rachel Bossuyt a Jonathan Kent. Komisia hodnotila gramatiku, slovnú zásobu, obsah a plynulosť prejavu, výslovnosť, rečnícke zručnosti a následne schopnosť rýchlo a správne reagovať na otázky. Dĺžka prejavov bola 3 – 4 minút podľa jednotlivých kategórií. V každej vekovej
kategórii bolo dopredu zadaných päť tém, z ktorých si súťažiaci zvolili jednu.

Najúspešnejší boli nasledovní študenti:
Kategória Junior:

  1. Zuzana Jančigová
  2. Lukáš Dršman
  3. Ondrej Buda

Kategória Intermediate:

  1. Nikita Zubajová
  2. Ema Kögelová
  3. Anna Haladějová

Víťazi jednotlivých kategórií získali knižné poukážky na nákup kníh podľa vlastného výberu
v sieti kníhkupectiev Panta Rhei. 6. februára 2020 budú víťazi zastupovať našu školu na
celoslovenskej súťaži Speaker´s Corner v Žiline. Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za odvahu prísť a súťažiť. Veríme, že súťažiaci získali zaujímavé praktické skúsenosti a posunuli svoje jazykové schopnosti o čosi vpred.

 

Primania sa zapojili do vianočnej pošty

Naši primania sa počas adventu prihlásili do milého projektu vianočnej pošty. S veľkým odhodlaním sa rozhodli napísať 20 vianočných pozdravov starkým z domu seniorov v Rožňave. Pod vedením p.farárky Brehuvovej sa s chuťou pustili do práce a vlastnoručne vyrobili z papiera vianočné pozdravy.

Pridali vianočný vinš či básničku a dielko bolo hotové. Veríme, že sme takto urobili radosť ľuďom, ktorí sa možno cítia sami a spríjemnili sme im vianočné sviatky. My sme určite okúsili radosť a potešenie z vykonania dobrej veci.

Mgr.Darina Brehuvová