Zasadnutie Rady školy pri ESŠ v LM

Zasadnutie Rady školy pri ESŠ v LM sa uskutoční v utorok 13. 06. 2017 o 16:00 v multimediálnej učebni č. 2.30 EZŠ biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš.

Hlavné body programu:

  1. Voľba podpredsedu a tajomníka Rady školy
  2. Návrh počtu tried prvých ročníkov pre prijímacie konanie na štúdium v školskom roku 2018/2019 v EGJT v L. Mikuláši v členení na jednotlivé študijné odbory
  3. Správa o výsledkoch hospodárenia ESŠ v L. Mikuláši za rok 2016

Podľa § 24 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.