Opakované voľby za členov do rady školy

Vážení rodičia, na základe výsledkov volieb a v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 podľa §1 ods. (6) kedy nebola naplnená účasť nadpolovičnej väčšiny rodičov vo voľbách za člena do Rady školy bude opakovaná voľba zajtra ( t.j. v utorok) 10. januára 2017 v priestoroch Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku na Komenského ulici v 1.A triede na 1. poschodí od 14:00 do 16:30 hodiny. Za spoluprácu a účasť ďakuje Rada rodičov pri ESŠ.

Voľby do Rady školy

V stredu 14. 12. 2016 a vo štvrtok 15. 12. 2016 v čase od 10:30 do 14:00 v auditóriu EZŠ prebehli voľby do Rady školy pri ESŠ LM. Volebná komisia v zložení Ing. Elena Jelenová, Mgr. Jana Sochorová a Dana Medlová konštatuje výsledok volieb: za EGJT bola za členku do Rady školy ESŠ zvolená Mgr. Nadežda Holúbeková, za EZŠ PhDr. Alenka Krkošková a za nepedagogických zamestnancov Ing. Ľubica Vitekerová.

Skrátené vyučovanie a nulovanie skladových zásob

Z dôvodu skráteného vyučovania bude v pondelok 19. 12. 2016 výdaj obedov od 11:00 do 12:00. Aby bol zabezpečený plynulý výdaj obedov, stravníci z EGJT (4- a 5-ročného + 8-ročného kvinta až oktáva) sú z obeda hromadne odhlásení. Prosíme o dodržanie času výdaja obedov.

Z dôvodu nulovania skladových zásob prosíme odhlášky uplatniť najneskôr do pondelka 19. 12. 2016 do 07:00. Vo štvrtok 22. 12. 2016 budú hromadne odhlásení stravníci z EGJT (4- a 5-ročného + 8-ročného kvinta až oktáva). Ostatní stravníci sa môžu odhlásiť individuálne do 19. 12. 2016 do 07:00.

Zaslanie súhlasu riaditeľke školy ku kandidatúre za člena do Rady školy pri ESŠ

Vážený pán/pani, na triednej schôdzi ste boli oslovení kandidovať za člena do Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši. Týmto Vás oslovujem, aby ste udelili súhlas na kandidovanie na voľbu za člena do Rady školy za rodičov na 4-ročné obdobie. Váš súhlas pošlite na mailovú adresu riaditel@esslm.sk do 15. 12. 2016 do 15:00. Ďakujem. Riaditeľka ESŠ